EDS INVEST AUTO

UAB EDS INVEST AUTO užsiima reikalavimo teisių, skolų, susijusių su visų rūšių transporto priemonių perėmimu, pirkimu, administravimu ir pardavimu.


Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie kreditoriaus UAB EDS INVEST AUTO (toliau - EDS INVEST AUTO) skolininkų, jų atstovų, skolininkų prievolių tinkamą vykdymą užtikrinusių asmenų, jų atstovų, bei visų kitų su kreditoriaus EDS INVEST AUTO turimomis reikalavimo teisėmis ir (ar) tinkamu jų administravimu susijusių fizinių asmenų asmens duomenų tvarkymą.
I. Sąvokos

Aiškumo dėlei pateikiame šiame dokumente vartojamų sąvokų apibrėžtį:

 • Skolininkai – šio dokumento kontekste sąvoka „skolininkai“ suprantama plačiai ir nurodo visus fizinius asmenis, neatsiejamai susijusius su EDS INVEST AUTO turimomis reikalavimo teisėmis ir (ar) tinkamu jų administravimu, be kita ko:
 • kreditoriaus EDS INVEST AUTO skolininkai fiziniai asmenys ir (ar) jų atstovai;
 • kreditoriaus EDS INVEST AUTO skolininkų juridinių asmenų darbuotojai ir atstovai fiziniai asmenys;
 • asmenys (jų atstovai), kreditoriui EDS INVEST AUTO bet kokia forma užtikrinę tinkamą prievolių vykdymą (pavyzdžiui, laiduotojai, hipotekos, įkaito davėjai ir pan.);
 • kiti su konkretaus skolininko įsipareigojimais kreditoriui EDS INVEST AUTO  ir (ar) su tokių įsipareigojimų tinkamu administravimu neatsiejamai susiję asmenys.
 • EDS INVEST AUTO – UAB EDS INVEST AUTO, juridinio asmens kodas: 305278597, buveinės adresas: Antano Tumėno g. 4, Vilnius.
 • Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas).
 • Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka (pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, keitimas, naudojimas, ištrynimas ir pan.).
II. Asmens duomenų valdytojas ir jo kontaktai

Skolininkų asmens duomenų valdytojas yra EDS INVEST AUTO, t. y.:

UAB EDS INVEST AUTO 
juridinio asmens kodas: 305278597
buveinės adresas: Antano Tumėno g. 4, Vilnius
Telefonas: +370 618 38113
El. p. adresas: info@eds.lt

Iškilus bet kokiems su Jūsų asmens duomenų apsauga susijusiems klausimams rekomenduojame susisiekti su duomenų valdytoju EDS INVEST AUTO aukščiau nurodytais kontaktais. EDS INVEST AUTO  užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą.

III. Asmens duomenų tvarkymo tikslas ir pagrindas
EDS INVEST AUTO tvarko skolininkų asmens duomenis tinkamo skolų administravimo tikslu.

EDS INVEST AUTO tvarko skolininkų asmens duomenis atitinkamų sutarčių vykdymo pagrindu. Taip pat, administruodama skolas EDS INVEST AUTO vadovaujasi Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo, Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo bei kitų taikytinų teisės aktų nuostatomis.

Pažymėtina, jog kai kuriais atvejais (pavyzdžiui, atliekant kai kurių kredito sutarčių pakeitimus) tam tikrų skolininko asmens duomenų pateikimas kreditoriui EDS INVEST AUTO yra teisės aktais numatytas reikalavimas. Tokiais atvejais nevykdant atitinkamų teisės aktais numatytų reikalavimų ir skolininkui neteikiant prašomų duomenų ir informacijos, su juo sudarytos sutartys negali būti koreguojamos. Be to, sutartyse su skolininkais gali būti nuostatų, įpareigojančių skolininkus pranešti kreditoriui tam tikrą tinkamam skolos administravimui aktualią informaciją ar duomenis (pavyzdžiui, laiku informuoti kreditorių apie pasikeitusius skolininko kontaktinius duomenis, nedelsiant pranešti kreditoriui apie įkeisto turto vertės sumažėjimą ir pan.). Šių sutartyse su skolininkais numatytų nuostatų nevykdymas skolininkui gali sukelti atitinkamoje sutartyje ir (ar) teisės aktuose numatytas teisines pasekmes.
IV. Tvarkomų skolininkų asmens duomenų kategorijos
EDS INVEST AUTO gali tvarkyti skolos administravimui reikalingus skolininkų asmens duomenis: skolininkų vardus, pavardes, gimimo datas, asmens kodus, adresus, el. pašto adresus, kitus skolininkų kontaktinius duomenis, skolininkų asmens tapatybės dokumentų duomenis, informaciją apie skolininko darbovietę bei šeimyninę padėtį, informaciją apie skolos sumą, skolos bei jos užtikrinimo atsiradimo pagrindą bei ypatumus, informaciją apie sutartinių įsipareigojimų vykdymą, informaciją apie skolininko finansinę situaciją, skolininko turimą turtą, jo suvaržymus, taip pat kitus skolos tinkamam administravimui reikalingus duomenis.

Visais atvejais EDS INVEST AUTO tvarko konkretaus skolininko asmens duomenis ta apimtimi, kiek tai yra reikalinga atitinkamos skolos tinkamam administravimui.
V. Asmens duomenų gavėjų kategorijos
Administruodama skolas EDS INVEST AUTO pasitelkia duomenų tvarkytojus (t. y. paslaugų teikėjus), kurie teikdami savo paslaugas taip pat tvarko tam tikrus skolininkų asmens duomenis. Tokie duomenų tvarkytojai yra, pavyzdžiui, dokumentų archyvavimo paslaugas teikiančios įmonės, duomenų saugojimo paslaugas teikiančios įmonės, apskaitos paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą aptarnaujančios įmonės, kiti paslaugų teikėjai. Vienas iš EDS INVEST UA pasitelktų tvarkytojų yra UAB EASY DEBT SERVICE, kreditoriui EDS INVEST AUTO padedanti efektyviau administruoti skolas. Visais atvejais šiems EDS INVEST UA pasitelktiems duomenų tvarkytojams skolininkų asmens duomenys gali būti perduodami tik tuomet ir tik tokiu mastu, kai ir kiek tai yra būtina atitinkamoms duomenų tvarkytojų paslaugoms teikti.

EDS INVEST AUTO siekdama tinkamai administruoti skolas ir (ar) įgyvendindama teisės aktų reikalavimus taip pat gali teikti skolininkų asmens duomenis kitiems duomenų gavėjams (duomenų valdytojams) – advokatams, auditoriams, teismams, teisėsaugos institucijoms, antstoliams, notarams, VĮ Registrų centrui, Lietuvos bankui, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“, kitoms asmenims, jeigu tokiam skolininkų asmens duomenų teikimui yra teisėtas pagrindas. 

EDS INVEST AUTO  tam tikrais sutartyse ir (ar) teisės aktuose numatytais atvejais turi teisę perleisti turimą kreditorinį reikalavimą į skolininką tretiesiems asmenims (naujiesiems kreditoriams). Tokiu atveju kartu su perleidžiamu kreditoriniu reikalavimu EDS INVESTUA  naujajam kreditoriui perduoda asmens duomenis apie atitinkamą skolininką.
VI. Asmens duomenų šaltiniai
EDS INVEST AUTO skolininkų asmens duomenis gauna įsigydama skolų portfelius (reikalavimo teises) iš pirminių kreditorių (pavyzdžiui, kredito įstaigų). Tarp EDS INVEST AUTO ir pirminio kreditoriaus sudaromos reikalavimo teisių perleidimo sutartys. Tokiems pirminiams kreditoriams perleidžiant reikalavimo teises į skolininkus, naujajam kreditoriui EDS INVEST UA  kartu yra perduodami dokumentai, kita informacija, reikalinga skolų administravimui.

Administruodama skolas ir (ar) įgyvendindama teisės aktų reikalavimus EDS INVEST AUTO  gali gauti papildomų duomenų apie skolininką (pavyzdžiui, apie skolininko kreditingumą, šeiminę padėtį, darbovietę, finansinę situaciją, turimą turtą bei jo suvaržymus) ne tik iš pirminio kreditoriaus, bet ir iš kitų teisėtų duomenų šaltinių, tokių kaip UAB „Creditinfo Lietuva“, VĮ „Registrų centras“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODRA), Lietuvos banko administruojama paskolų rizikos duomenų bazė, Nekredituotinų asmenų sąrašo informacinė sistema (NASIS) ir pan.
VII. Skolininkų asmens duomenų saugojimo laikotarpis
Skolininkų asmens duomenis EDS INVEST AUTO tvarko tokį laiko tarpą, kiek tai yra reikalinga skolos administravimui bei skolos atgavimui, nebent taikytini teisės aktai nustatytų ilgesnius tam tikrų dokumentų ir (ar) asmens duomenų saugojimo terminus.
VIII. Skolininkų teisės
Informuojame, jog skolininkai, kaip duomenų subjektai, turi šias teises teisės aktuose numatytas teises:
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip tokie asmens duomenys yra tvarkomi. Skolininkai turi teisę gauti EDS INVEST AUTO patvirtinimą, dėl to, ar EDS INVEST AUTO tvarko jų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su tvarkomais jų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius.
 • Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis. Jeigu skolininkas mano, kad EDS INVEST AUTO tvarkomi duomenys apie jį yra netikslūs ar neteisingi, skolininkas turi teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.
 • Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis. Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), skolininkai turi teisę prašyti, kad EDS INVEST AUTO ištrintų jų asmens duomenis.
 • Reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, skolininkas užginčija duomenų tikslumą, skolininkas pateikia prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo EDS INVEST AUTO teisėto intereso pagrindu ir kt.), skolininkas taip pat turi teisę prašyti, kad EDS INVEST AUTO apribotų jo duomenų tvarkymą.
 • Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai skolininkui patogia forma. Duomenis, kuriuos EDS INVEST AUTO tvarko gavusi skolininko sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, skolininkai turi teisę prašyti perkelti kitam duomenų valdytojui.
 • Teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, jei asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
 • Tais atvejais, jei skolininko asmens duomenys būtų tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu, skolininkas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui. Tokiu atveju skolininko sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas.
Norėdami pasinaudoti duomenų subjekto teisėmis, taip pat turėdami kitų su Jūsų asmens duomenų apsauga susijusių klausimų raštu (pavyzdžiui, el. paštu) susisiekite su duomenų valdytoju EDS INVEST AUTO aukščiau šiame dokumente nurodytais kontaktais.

Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir dėl to pateikti skundą. Visgi rekomenduotina visais atvejais prieš teikiant skundą priežiūros institucijai pirmiausia susisiekti su duomenų valdytoju EDS INVEST AUTO, kad būtų rastas geriausias iškilusios problemos sprendimas.
Kitos
EDS INVEST
EDS INVEST 2
EDS INVEST 3
EDS INVEST 5
EDS PROPERTY
SIA EASY DEBT SERVICE
EDS Estonia OÜ
Skolų pirkimas
Sveiki, Domina skolų pardavimas? Mes Jums galime padėti. Pateikite norimų (-os) parduoti skolų (-os) sąrašą ir atsakymą el. paštu Jums pateiksime jau kitą darbo dieną!
Pildyti formą