Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

UAB EASY DEBT SERVICE interneto svetainės privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato pagrindines UAB EASY DEBT SERVICE (toliau – Bendrovė) interneto svetainės lankytojų asmens duomenų tvarkymo taisykles, taip pat su Bendrovei internetu pateiktais skolininkų dokumentais susijusių asmens duomenų tvarkymo taisykles. Informuojame, jog asmens duomenų valdytojas yra Bendrovė, t. y.:

UAB EASY DEBT SERVICE
Juridinio asmens kodas: 304406834
Buveinės adresas: Antano Tumėno g. 4-1101, Vilnius
Telefonas: +370 618 38113
El. p. adresas: info@eds.lt

Iškilus bet kokiems su Jūsų asmens duomenų apsauga susijusiems klausimams rekomenduotina nedelsiant susisiekti su Bendrove aukščiau nurodytais kontaktais. Bendrovė užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą.

Ši Privatumo politika gali būti atnaujinama. Atnaujintą Privatumo politikos variantą Bendrovė publikuos savo interneto svetainėje.

 1. Asmens duomenų tvarkymas Jums pateikus užklausas

Kai susisiekiate su Bendrove užpildydami jos interneto svetainėje esančius užklausos laukelius, parašydami Bendrovei elektroninį laišką, ar pateikiate Bendrovei užklausas per jos socialinių tinklų paskyras ar bet kokiu kitu būdu – Bendrovė tvarko šiuos pateiktus Jūsų asmens duomenis siekdama administruoti gautas užklausas, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, esant reikalui – vykdyti įvairius teisinius reikalavimus bei ginti Bendrovės interesus. Šiais tikslais Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais kreipiantis į Bendrovę.

Pateikiant užklausą prašome laikytis bent minimalių asmeninės informacijos apsaugos reikalavimų – tiek, kiek tai nėra būtina siekiamam tikslui (užklausai, skundui, laiškui, prašymui išdėstyti), užklausoje nenurodyti perteklinių savo ir (ar) kitų asmenų asmens duomenų.

Šių kartu su užklausa Bendrovei pateiktų asmens duomenų įprastas saugojimo laikotarpis yra iki 3 metų. Saugojimo laikotarpis gali priklausyti nuo Bendrovei pateikiamų asmens duomenų turinio ir pobūdžio, taip pat kitų aplinkybių. Jeigu tai yra būtina Bendrovės (ar kitų asmenų) teisių ir teisėtų interesų gynybai, tinkamam užklausų administravimui, skundo nagrinėjimui ar ginčo sprendimui, taip pat kitais teisės aktuose nurodytais atvejais – Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ir ilgesnį laikotarpį. 

 1. Asmens duomenų tvarkymas Bendrovėje registravus skolą jos vertinimui

Kreditoriui registravus skolą (t. y. kreditoriui Bendrovės interneto svetainėje pateikus informaciją bei dokumentus apie susidariusią skolą, siekiant gauti komercinį pasiūlymą dėl Bendrovės paslaugų), Bendrovė tvarko gautus asmens duomenis (be kita ko, kreditoriaus, skolininko, skolos grąžinimą užtikrinusio asmens) tuo tikslu, jog galėtų tinkamai įvertinti šią su skola susijusią informaciją bei pateikti su tolesniu skolos administravimu susijusį komercinį pasiūlymą (pavyzdžiui, dėl reikalavimo teisių įsigijimo kainos ir (ar) kitų teikiamų paslaugų sąlygų).

Bendrovė tvarko skolos įvertinimui gautus asmens duomenis dviem pagrindais: kreditoriaus asmens duomenis Bendrovė tvarko sutikimo pagrindu (kuris išreiškiamas kreditoriaus aktyviais veiksmais registruojant skolą Bendrovėje), o skolininkų, skolos grąžinimą užtikrinusių asmenų bei kitų su skola susijusių asmenų asmens duomenis Bendrovė tvarko Bendrovės teisėto intereso pagrindu (Bendrovė turi teisėtą interesą tinkamai įvertinti su skola susijusią informaciją, kad galėtų pateikti su tolesniu šios skolos administravimu – pavyzdžiui, įsigyjant reikalavimo teises – susijusį komercinį pasiūlymą kreditoriui).

Bendrovė gali tvarkyti šiuos su Bendrovei teikiama skolos informacija ir dokumentais susijusius asmens duomenis: kreditoriaus vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, telefono numerį, el. pašto adresą ir pan.; skolininko vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, adresą, el. pašto adresą, kitus kontaktinius duomenis, informaciją apie skolos sumą, skolos atsiradimo pagrindą, sutartinių įsipareigojimų vykdymą ir pan.; kitų, neatsiejamai su skola susijusių asmenų (pavyzdžiui, skolos grąžinimą užtikrinusių asmenų) vardus, pavardes, gimimo datas, asmens kodus, adresus, kitus kontaktinius duomenis, kitą informaciją, susijusią su skola, jos užtikrinimu.

Bendrovė gali gauti papildomų duomenų apie skolininko ir (ar) skolos grąžinimą užtikrinusių asmenų kreditingumą ir finansinę situaciją ne tik iš kreditoriaus, bet ir iš kitų teisėtų duomenų šaltinių (pavyzdžiui, UAB „Creditinfo Lietuva“ ir pan.).

Šiuos asmens duomenis Bendrovė tvarko tik tokį laikotarpį, kiek tai yra būtina informacijos apie skolą įvertinimui, pasiūlymo pateikimui ir atitinkamo sandorio su kreditoriumi sudarymui (įprastai, Bendrovei pateikta skolos informacija ir dokumentai vertinami iki dviejų savaičių nuo šios informacijos gavimo). Tuo atveju, jeigu Bendrovės pateiktas pasiūlymas kreditoriui nėra tinkamas ir tarp kreditoriaus ir Bendrovės nėra pasirašoma sutartis (pavyzdžiui, reikalavimo teisių į skolininką perleidimo sutartis), Bendrovė su šia skola susijusius duomenis sunaikina ir toliau nebetvarko.

 1. Asmens duomenų tvarkymas Bendrovei įsigijus reikalavimo teises į skolininką

Bendrovei iš pirminio kreditoriaus įsigijus reikalavimo teises į skolininką (be kita ko, iš pirminio kreditoriaus perėmus visą su šiomis reikalavimo teisėmis susijusią informaciją ir dokumentus), Bendrovė tvarko su tokių įsigytų reikalavimo teisių (skolos sutarties) administravimu susijusius skolininkų, skolos grąžinimą užtikrinusių asmenų ir (ar) kitų, su tokia skola neatsiejamai susijusių asmenų (pavyzdžiui, skolininkų darbuotojų, atstovų ir pan.) asmens duomenis. Šių asmens duomenų tvarkymo tikslas – tinkamas skolos administravimas. Bendrovė skolininko, skolos grąžinimą užtikrinusių asmenų asmens duomenis tvarko sutarties pagrindu. Kitų duomenų subjektų, kurie yra neatsiejamai susiję su šios skolos administravimu, asmens duomenis Bendrovė tvarko Bendrovės teisėto intereso pagrindu (Bendrovė turi teisėtą interesą tinkamai administruoti skolą, esant reikalui – teisėtomis priemonėmis ginti Bendrovės interesus).

Bendrovė gali tvarkyti šiuos su Bendrovės perimtomis reikalavimo teisėmis (skolos sutartimis) susijusius asmens duomenis: skolininko vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, adresą, el. pašto adresą, kitus kontaktinius duomenis, informaciją apie skolos sumą, skolos atsiradimo pagrindą, sutartinių įsipareigojimų vykdymą ir pan., skolos grąžinimą užtikrinusių asmenų vardus, pavardes, gimimo datas, asmens kodus, adresus, el. pašto adresus kitus kontaktinius duomenis, informaciją apie skolos grąžinimo užtikrinimo pagrindą ir ypatumus (pavyzdžiui, laidavimo dydį) ir pan., kitų, neatsiejamai su skola susijusių asmenų vardus, pavardes, gimimo datas, asmens kodus, adresus, kitus kontaktinius duomenis bei kitą informaciją, susijusią su skola.

Administruodama sutartis su skolininkais Bendrovė gali gauti papildomų duomenų apie skolininko, skolos grąžinimą užtikrinusių asmenų kreditingumą ir finansinę situaciją ne tik iš pirminio kreditoriaus, bet ir iš kitų teisėtų duomenų šaltinių, tokių kaip UAB „Creditinfo Lietuva“, VĮ „Registrų centras“ ir pan.

Su Bendrovės perimtų reikalavimo teisių (skolos sutarties) administravimu susijusius asmens duomenis Bendrovė tvarko tik tokį laikotarpį, kiek tai yra būtina skolos administravimui bei skolos atgavimui, nebent teisės aktai nustatytų ilgesnius tam tikrų dokumentų ar asmens duomenų saugojimo terminus. Bendrovei baigus skolos administravimo procedūrą, Bendrovė nebetvarko su šia skola susijusių asmens duomenų, išskyrus tuos atvejus, kuomet teisės aktai įpareigoja Bendrovę saugoti tam tikrus dokumentus ir (ar) asmens duomenis. 

 1. Asmens duomenų tvarkymas apsilankius interneto svetainėje

Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. cookies) tinkamam svetainės veikimui užtikrinti, statistiniais bei rinkodaros tikslais.

Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į naudojamą interneto naršyklę ir saugomos Jūsų įrenginyje. Slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį pirmą kartą apsilankius Bendrovės interneto svetainėje. Slapukais siekiama užtikrinti patogų, saugų interneto svetainės veikimą, taip pat analizuoti interneto svetainės lankytojų įpročius. Tai leidžia geriau pritaikyti interneto svetainę jos lankytojų poreikiams. Kai kurios slapukų rūšys (būtinieji ir analitiniai slapukai) yra reikalingos interneto svetainės tinkamam funkcionavimui, tad atsisakius šių slapukų interneto svetainė gali funkcionuoti netinkamai.

Būtini slapukai yra privalomi tinkamam interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimui. Šiems slapukams nėra reikalingas Jūsų sutikimas.

Jūs galite atskirai sutikti su 3-ių šalių funkcinių, statistikos ir rinkodaros slapukų naudojimu.

Peržiūrėti slapukų sąrašą ir savo pasirinkimą galite valdyti paspaudę mygtuką <button id="csconsentlink">Slapukų nustatymai</button>.

 1. Asmens duomenų gavėjai

Bendrovė, vykdydama savo veiklą, gali pasitelkti tam tikrus paslaugų teikėjus (pavyzdžiui, duomenų saugojimo paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą kuriančias ir palaikančias įmones, kitas skolų administravimo paslaugas teikiančias įmones, advokatus ir kitus teisines paslaugas teikiančius subjektus, ryšio paslaugas teikiančias įmones, kitus paslaugų teikėjus), kuriems gali būti perduodami Jūsų asmens duomenys. Visais atvejais šiems Bendrovės pasitelktiems paslaugų teikėjams Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami tik tuomet ir tik tokia apimtimi, kada ir kiek tai yra būtina atitinkamų jų paslaugų teikimui.

 1. Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės

Jūs, kaip duomenų subjektai, turite šias teises:

 • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi. Jūs turite teisę gauti patvirtinimą, ar Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, duomenų tvarkymo tikslais, tvarkomų duomenų bei duomenų gavėjų kategorijomis, duomenų saugojimo laikotarpiu, duomenų gavimo šaltiniais.
 • Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis. Jeigu manote, kad Bendrovės tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli, neteisinga, turite teisę reikalauti, kad Bendrovė šią informaciją pakeistų ar patikslintų.
 • Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (pavyzdžiui, kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas, kitais atvejais), turite teisę prašyti, kad Bendrovė ištrintų Jūsų asmens duomenis.
 • Esant tam tikroms teisės aktuose nurodytoms aplinkybėms (pavyzdžiui, kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai ir kt.), turite teisę prašyti, kad Bendrovė apribotų Jūsų duomenų tvarkymą.
 • Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma. Tam tikrais atvejais, duomenis, kuriuos Bendrovė tvarko gavusiJūsų sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas pasitelkiant automatizuotas priemones, turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui.
 • Nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus.
 • Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui. Tokiu atveju Bendrovė nustos tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis.

Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, rekomenduojame dėl to nedelsiant susisiekti su Bendrove šioje Privatumo politikoje aukščiau nurodytais kontaktais. Visais atvejais Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 28 04, (8 5) 279 1445, el. pašto adresas ada@ada.lt, interneto svetainės adresas https://vdai.lrv.lt/lt/). 

Skolų pirkimas
Sveiki, Domina skolų pardavimas? Mes Jums galime padėti. Pateikite norimų (-os) parduoti skolų (-os) sąrašą ir atsakymą el. paštu Jums pateiksime jau kitą darbo dieną!
Pildyti formą