UAB EDS INVEST 2 (turpmāk – EDS INVEST 2) ir uzņēmums, kas pērk un pārvalda parādu portfeļus.

EDS INVEST 2, uzņēmums, kuru Lietuvas Banka iekļāvusi publiskajā kredītu izsniedzēju, kas darbojas saskaņā ar Lietuvas Republikas likuma par kredītiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu, sarakstā un patēriņa kredītu izsniedzēju publiskajā sarakstā (skat. Lietuvas Bankas informācija https://www.lb.lt/lt/finansu-rinku-dalyviai/uab-eds-invest-2).


Šajā dokumentā sniegta pamatinformācija par kreditora EDS INVEST 2 parādnieku, viņu pārstāvju, personu, kas nodrošinājušas pienācīgu parādnieku saistību izpildi, šo personu pārstāvju un visu citu fizisko personu, kas saistītas ar kreditora EDS INVEST 2 prasījuma tiesībām un (vai) to atbilstošu pārvaldību, personas datu apstrādi.

I. Jēdzieni

Skaidrības labad sniedzam šajā dokumentā izmantoto terminu definīcijas:

 • Parādnieki – šī dokumenta kontekstā termins „parādnieki” jāsaprot plašā nozīmē un attiecas uz visām fiziskām personām, kas ir nesaraujami saistītas ar EDS INVEST 2 piederošajām prasījuma tiesībām un (vai) to atbilstošu pārvaldību, tai skaitā:
 • kreditora EDS INVEST 2 fizisko personu kreditori un (vai) to pārstāvji;
 • kreditora EDS INVEST 2 parādnieku juridisko personu darbinieki un pārstāvji fiziskās personas;
 • personas (to pārstāvji), kas kreditoram EDS INVEST 2 jebkādā veidā nodrošinājušas pienācīgu saistību izpildi (piemēram, galvotāji, hipotēkas, ķīlas devēji utt.);
 • citas personas, kas nesaraujami saistītas ar konkrēta parādnieka saistībām pret kreditoru EDS INVEST 2 un (vai) šādu saistību administrēšanu.
 • EDS INVEST 2 – UAB EDS INVEST 2, juridiskās personas kods: 302583330, juridiskā adrese: Antano Tumėno iela 4, Viļņa.
 • Personas dati - jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu).
 • Datu apstrāde - jebkura darbība vai darbību secība ar personas datiem vai personas datu kopām, izmantojot automatizētus vai neautomātiskus līdzekļus (piemēram, vākšana, ierakstīšana, šķirošana, sistematizēšana, uzglabāšana, mainīšana, izmantošana, dzēšana utt.).
II. Personas datu pārvaldītājs un viņa kontakti

Parādnieku personas datu pārvaldītājs ir EDS INVEST, tas ir:

UAB EDS INVEST 2
juridiskās personas kods: 302583330
juridiskā adrese: Antano Tumėno iela 4, Viļņa
Tālrunis: +370 618 38113
E-pasta adrese: info@eds.lt

Ja jums ir kādi jautājumi par jūsu personas datu aizsardzību, iesakām sazināties ar datu pārvaldītāju EDS INVEST 2, izmantojot minētos kontaktus. EDS INVEST 2 nodrošina apstrādājamo personas datu drošību.

III. Personas datu apstrādes mērķis un pamatojums

EDS INVEST 2 apstrādā parādnieku personas datus pienācīgas parādu administrēšanas mērķiem.

EDS INVEST 2 apstrādā parādnieku personas datus, pamatojoties uz attiecīgo līgumu izpildi. Parādu administrēšanā EDS INVEST ievēro Lietuvas Republikas likuma par kredītiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu, Lietuvas Republikas patēriņa kredītu likuma un citu piemērojamo tiesību aktu noteikumus.

Jāatzīmē, ka dažos gadījumos (piemēram, grozot dažus kredītlīgumus) atsevišķu parādnieka personas datu sniegšana kreditoram EDS INVEST 2 ir juridiska prasība. Šādos gadījumos ar parādnieku noslēgtos līgumus nevar koriģēt, neievērojot attiecīgās tiesību aktu prasības un nesniedzot parādniekam pieprasītos datus un informāciju. Turklāt līgumos ar parādniekiem var būt noteikumi, kas parādniekiem uzliek par pienākumu paziņot kreditoram noteiktu informāciju vai datus, kas attiecas uz parāda pareizu administrēšanu (piemēram, savlaicīgi informēt kreditoru par parādnieka kontaktinformācijas izmaiņām, nekavējoties paziņot kreditoram par ieķīlātā īpašuma vērtības samazināšanos u. c.). Šo līgumu ar parādniekiem noteikumu neievērošana var radīt juridiskas sekas parādniekam, kā paredzēts attiecīgajā līgumā un (vai) tiesību aktos.

IV. Apstrādājamo parādnieku personas datu kategorijas

EDS INVEST 2 var apstrādāt parādnieku personas datus, kas nepieciešami parādu administrēšanai: parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods, adrese, e-pasta adrese, cita parādnieku kontaktinformācija, parādnieku personu apliecinoši dokumenti, informācija par parādnieka darba vietu un ģimenes stāvokli, informācija par parāda summu, parāda un tā nodrošinājuma rašanās pamatojumu un īpatnībām, informācija par līgumsaistību izpildi, informācija par parādnieka finansiālo stāvokli, parādnieka īpašumu un tā ierobežojumiem, kā arī citi dati, kas nepieciešami parāda administrēšanai.

Visos gadījumos EDS INVEST 2 apstrādā konkrēta parādnieka personas datus tādā apjomā, kāds nepieciešams attiecīgā parāda pienācīgai administrēšanai.

V. Personas datu saņēmēju kategorijas

Pārvaldot parādus, EDS INVEST 2 izmanto datu apstrādātājus (tas ir, pakalpojumu sniedzējus), kuri pakalpojumu sniegšanas laikā apstrādā arī noteiktus parādnieku personas datus. Šādi datu pārvaldītāji ir, piemēram, uzņēmumi, kas sniedz dokumentu arhivēšanas pakalpojumus, nodrošina datu glabāšanas pakalpojumus, sniedz grāmatvedības pakalpojumus, apkalpo programmatūru, un citi pakalpojumu sniedzēji. Viens no EDS INVEST 2 izmantotajiem datu pārvaldītājiem ir UAB EASY DEBT SERVICE, kas palīdz kreditoram EDS INVEST 2 efektīvāk administrēt parādus. Visos gadījumos šiem EDS INVEST 2 izmantotajiem datu pārvaldītājiem parādnieku personas datus var nosūtīt tikai tad un tādā apjomā, kāds nepieciešams attiecīgo datu pārvaldītāja pakalpojumu sniegšanai.

EDS INVEST 2 ar mērķi pienācīgi administrēt parādus un (vai) īstenot tiesību aktu prasības var sniegt parādnieku personas datus arī citiem datu saņēmējiem (datu pārvaldītājiem) – advokātiem, auditoriem, tiesām, tiesībaizsardzības iestādēm, tiesu izpildītājiem, notāriem, VĮ Registrų centras, Lietuvas Bankai, UAB „Investicijų ir verslo garantijos”, UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas”, citām personām, ja parādnieku personas datu sniegšanai ir tiesisks pamats. 

EDS INVEST 2 ir tiesības noteiktos līgumos un (vai) tiesību aktos paredzētos gadījumos esošā kreditora prasījumu pret parādnieku nodot trešajām personām (jaunajiem kreditoriem). Šajā gadījumā kopā ar nododamo kreditora prasījumu EDS INVEST 2 jaunajam kreditoram nodod attiecīgā parādnieka personas datus.

VI. Personas datu avoti

EDS INVEST 2 iegūst parādnieku personas datus, iegādājoties parādu portfeļus (prasījuma tiesības) no sākotnējiem kreditoriem (piemēram, kredītiestādēm). Starp EDS INVEST 2 un sākotnējo kreditoru tiek noslēgts cesijas līgums. Kad šādi sākotnējie kreditori prasījuma tiesības cedē parādniekiem, jaunajam kreditoram EDS INVEST 2 vienlaikus tiek nodoti dokumenti un cita parādu administrēšanai nepieciešamā informācija.

Administrējot parādus un (vai) īstenojot tiesību aktu prasības, EDS INVEST 2 var iegūt papildu informāciju par parādnieku (piemēram, par parādnieka kredītspēju, ģimenes stāvokli, darba vietu, finansiālo stāvokli, īpašumu un tā ierobežojumiem) ne tikai no sākotnējā kreditora, bet arī no citiem likumīgiem datu avotiem, tādiem kā UAB „Creditinfo Lietuva”, VĮ „Registrų centras”, Sociālās drošības un darba ministrijas Valsts sociālās apdrošināšanas fonda pārvaldes (SODRA), Lietuvas Bankas administrētās aizdevumu risku datu bāzes, Nekreditējamo personu saraksta informācijas sistēmas (NASIS) utt.

VII. Parādnieku personas datu glabāšanas termiņš

EDS INVEST 2 apstrādā parādnieku personas datus tik ilgi, cik nepieciešams parāda administrēšanai un parāda piedziņai, ja vien piemērojamie tiesību akti neparedz ilgāku noteiktu dokumentu un (vai) personas datu glabāšanas termiņu.

VIII. Parādnieku tiesības

Informējam, ka parādniekiem kā datu subjektiem ir šādas likumā paredzētās tiesības:

 • Iepazīties ar saviem personas datiem un to, kā šie personas dati tiek apstrādāti. Aizņēmējiem ir tiesības saņemt EDS INVEST 2 apstiprinājumu par to, vai EDS INVEST 2 apstrādā viņu personas datus, kā arī tiesības piekļūt saviem apstrādātajiem personas datiem un informācijai par apstrādes mērķiem, apstrādāto datu kategorijām, saņēmēju kategorijām, datu apstrādes periodu un datu avotiem.
 • Pieprasīt nepareizu, neprecīzu vai nepilnīgu datu labošanu. Ja parādnieks uzskata, ka EDS INVEST 2 apstrādātie dati ir neprecīzi vai nepareizi, parādniekam ir tiesības pieprasīt šīs informācijas maiņu, precizēšanu vai labošanu.
 • Pieprasīt savu personas datu dzēšanu. Noteiktos apstākļos, kurus nosaka tiesību akti (ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, zudis datu apstrādes pamatojums utt.), parādniekiem ir tiesības pieprasīt, lai EDS INVEST 2 dzēš viņu personas datus.
 • Pieprasīt ierobežot personas datu apstrādi. Noteiktos apstākļos, kurus nosaka tiesību akti (ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, parādnieks apstrīd datu pareizību, iebilst pret datu apstrādi, pamatojoties uz EDS INVEST 2 likumīgām interesēm, utt.), parādniekam ir tiesības pieprasīt, lai EDS INVEST 2 ierobežo viņa datu apstrādi.
 • Pieprasīt savu personas datu nodošanu citam pārvaldītājam vai ērtā veidā tos sniegt tieši parādniekam. Parādniekiem ir tiesības pieprasīt datu, kurus EDS INVEST 2 apstrādā ar parādnieka piekrišanu un kuru apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem, nodošanu citam datu pārvaldītājam.
 • Tiesības nepiekrist personas datu apstrādei, ja personas datu apstrādes pamatā ir likumīga interese, izņemot gadījumus, kad šādai apstrādei ir likumīgi iemesli vai ar mērķi iesniegt, izpildīt vai aizstāvēt juridiskas prasības.
 • Gadījumos, kad parādnieka personas dati tiktu apstrādāti, pamatojoties uz atsevišķu piekrišanu, parādniekam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu viņa personas datu apstrādei.. Šajā gadījumā apstrāde, pamatojoties uz parādnieka piekrišanu, tiks pārtraukta.

Lai izmantotu datu subjekta tiesības, kā arī ja rodas citi jautājumi, kas saistīti ar jūsu personas datu aizsardzību, rakstiski (piemēram, e-pastā) sazinieties ar datu pārvaldītāju EDS INVEST 2, izmantojot šajā dokumentā minēto kontaktinformāciju.

Ja uzskatāt, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi vai ka ir pārkāptas jūsu tiesības saistībā ar personas datu apstrādi, jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā un iesniegt sūdzību. Tomēr visos gadījumos pirms sūdzības iesniegšanas uzraudzības iestādē ieteicams vispirms sazināties ar datu pārvaldītāju EDS INVEST 2, lai rastu labāko problēmas risinājumu.

Cits
EDS INVEST
EDS INVEST 3
EDS INVEST 5
SIA EASY DEBT SERVICE
EDS Estonia OÜ