SIA EASY DEBT SERVICE

SIA EASY DEBT SERVICE ir uzņēmums, kas pērk un pārvalda parādu portfeļus.


Šajā dokumentā sniegta pamatinformācija par kreditora EDS INVEST parādnieku, viņu pārstāvju, personu, kas nodrošinājušas pienācīgu parādnieku saistību izpildi, šo personu pārstāvju un visu citu fizisko personu, kas saistītas ar kreditora SIA EASY DEBT SERVICE prasījuma tiesībām un (vai) to atbilstošu pārvaldību, personas datu apstrādi.
I. Jēdzieni

Skaidrības labad sniedzam šajā dokumentā izmantoto terminu definīcijas:

 • Parādnieki – šī dokumenta kontekstā termins „parādnieki” jāsaprot plašā nozīmē un attiecas uz visām fiziskām personām, kas ir nesaraujami saistītas ar SIA EASY DEBT SERVICE piederošajām prasījuma tiesībām un (vai) to atbilstošu pārvaldību, tai skaitā:
 • kreditora SIA EASY DEBT SERVICE fizisko personu kreditori un (vai) to pārstāvji;
 • kreditora SIA EASY DEBT SERVICE parādnieku juridisko personu darbinieki un pārstāvji fiziskās personas;
 • personas (to pārstāvji), kas kreditoram SIA EASY DEBT SERVICE jebkādā veidā nodrošinājušas pienācīgu saistību izpildi (piemēram, galvotāji, hipotēkas, ķīlas devēji utt.);
 • citas personas, kas nesaraujami saistītas ar konkrēta parādnieka saistībām pret kreditoru SIA EASY DEBT SERVICE un (vai) šādu saistību administrēšanu.
 • SIA EASY DEBT SERVICE – SIA EASY DEBT SERVICE, juridiskās personas kods: 40203246040, juridiskā adrese: Rīga, Elizabetes iela 63 - 2, LV-1050.
 • Personas dati - jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu).
 • Datu apstrāde - jebkura darbība vai darbību secība ar personas datiem vai personas datu kopām, izmantojot automatizētus vai neautomātiskus līdzekļus (piemēram, vākšana, ierakstīšana, šķirošana, sistematizēšana, uzglabāšana, mainīšana, izmantošana, dzēšana utt.).
II. Personas datu pārvaldītājs un viņa kontakti

Parādnieku personas datu pārvaldītājs ir SIA EASY DEBT SERVICE, tas ir:

SIA EASY DEBT SERVICE
juridiskās personas kods: 40203246040
juridiskā adrese: Rīga, Elizabetes iela 63 - 2, LV-1050
E-pasta adrese: skola@easydebtservice.com

Ja jums ir kādi jautājumi par jūsu personas datu aizsardzību, iesakām sazināties ar datu pārvaldītāju SIA EASY DEBT SERVICE, izmantojot minētos kontaktus. SIA EASY DEBT SERVICE nodrošina apstrādājamo personas datu drošību.

III. Personas datu apstrādes mērķis un pamatojums

SIA EASY DEBT SERVICE apstrādā parādnieku personas datus pienācīgas parādu administrēšanas mērķiem.

SIA EASY DEBT SERVICE apstrādā parādnieku personas datus, pamatojoties uz attiecīgo līgumu izpildi. 

Jāatzīmē, ka dažos gadījumos (piemēram, grozot dažus kredītlīgumus) atsevišķu parādnieka personas datu sniegšana kreditoram SIA EASY DEBT SERVICE ir juridiska prasība. Šādos gadījumos ar parādnieku noslēgtos līgumus nevar koriģēt, neievērojot attiecīgās tiesību aktu prasības un nesniedzot parādniekam pieprasītos datus un informāciju. Turklāt līgumos ar parādniekiem var būt noteikumi, kas parādniekiem uzliek par pienākumu paziņot kreditoram noteiktu informāciju vai datus, kas attiecas uz parāda pareizu administrēšanu (piemēram, savlaicīgi informēt kreditoru par parādnieka kontaktinformācijas izmaiņām, nekavējoties paziņot kreditoram par ieķīlātā īpašuma vērtības samazināšanos u. c.). Šo līgumu ar parādniekiem noteikumu neievērošana var radīt juridiskas sekas parādniekam, kā paredzēts attiecīgajā līgumā un (vai) tiesību aktos.

IV. Apstrādājamo parādnieku personas datu kategorijas

SIA EASY DEBT SERVICE var apstrādāt parādnieku personas datus, kas nepieciešami parādu administrēšanai: parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods, adrese, e-pasta adrese, cita parādnieku kontaktinformācija, parādnieku personu apliecinoši dokumenti, informācija par parādnieka darba vietu un ģimenes stāvokli, informācija par parāda summu, parāda un tā nodrošinājuma rašanās pamatojumu un īpatnībām, informācija par līgumsaistību izpildi, informācija par parādnieka finansiālo stāvokli, parādnieka īpašumu un tā ierobežojumiem, kā arī citi dati, kas nepieciešami parāda administrēšanai.

Visos gadījumos SIA EASY DEBT SERVICE apstrādā konkrēta parādnieka personas datus tādā apjomā, kāds nepieciešams attiecīgā parāda pienācīgai administrēšanai.

V. Personas datu saņēmēju kategorijas

Pārvaldot parādus, SIA EASY DEBT SERVICE izmanto datu apstrādātājus (tas ir, pakalpojumu sniedzējus), kuri pakalpojumu sniegšanas laikā apstrādā arī noteiktus parādnieku personas datus. Šādi datu pārvaldītāji ir, piemēram, uzņēmumi, kas sniedz dokumentu arhivēšanas pakalpojumus, nodrošina datu glabāšanas pakalpojumus, sniedz grāmatvedības pakalpojumus, apkalpo programmatūru, un citi pakalpojumu sniedzēji. Viens no SIA EASY DEBT SERVICE izmantotajiem datu pārvaldītājiem ir UAB EASY DEBT SERVICE, kas palīdz kreditoram SIA EASY DEBT SERVICE efektīvāk administrēt parādus. Visos gadījumos šiem SIA EASY DEBT SERVICE izmantotajiem datu pārvaldītājiem parādnieku personas datus var nosūtīt tikai tad un tādā apjomā, kāds nepieciešams attiecīgo datu pārvaldītāja pakalpojumu sniegšanai.

SIA EASY DEBT SERVICE ir tiesības noteiktos līgumos un (vai) tiesību aktos paredzētos gadījumos esošā kreditora prasījumu pret parādnieku nodot trešajām personām (jaunajiem kreditoriem). Šajā gadījumā kopā ar nododamo kreditora prasījumu SIA EASY DEBT SERVICE jaunajam kreditoram nodod attiecīgā parādnieka personas datus.

VI. Personas datu avoti

SIA EASY DEBT SERVICE iegūst parādnieku personas datus, iegādājoties parādu portfeļus (prasījuma tiesības) no sākotnējiem kreditoriem (piemēram, kredītiestādēm). Starp SIA EASY DEBT SERVICE un sākotnējo kreditoru tiek noslēgts cesijas līgums. Kad šādi sākotnējie kreditori prasījuma tiesības cedē parādniekiem, jaunajam kreditoram SIA EASY DEBT SERVICE vienlaikus tiek nodoti dokumenti un cita parādu administrēšanai nepieciešamā informācija.

Administrējot parādus un (vai) īstenojot tiesību aktu prasības, SIA EASY DEBT SERVICE var iegūt papildu informāciju par parādnieku (piemēram, par parādnieka kredītspēju, ģimenes stāvokli, darba vietu, finansiālo stāvokli, īpašumu un tā ierobežojumiem) ne tikai no sākotnējā kreditora, bet arī no citiem likumīgiem datu avotiem.

VII. Parādnieku personas datu glabāšanas termiņš
SIA EASY DEBT SERVICE apstrādā parādnieku personas datus tik ilgi, cik nepieciešams parāda administrēšanai un parāda piedziņai, ja vien piemērojamie tiesību akti neparedz ilgāku noteiktu dokumentu un (vai) personas datu glabāšanas termiņu.
VIII. Parādnieku tiesības

Informējam, ka parādniekiem kā datu subjektiem ir šādas likumā paredzētās tiesības:

 • Iepazīties ar saviem personas datiem un to, kā šie personas dati tiek apstrādāti. Aizņēmējiem ir tiesības saņemt SIA EASY DEBT SERVICE apstiprinājumu par to, vai SIA EASY DEBT SERVICE apstrādā viņu personas datus, kā arī tiesības piekļūt saviem apstrādātajiem personas datiem un informācijai par apstrādes mērķiem, apstrādāto datu kategorijām, saņēmēju kategorijām, datu apstrādes periodu un datu avotiem.
 • Pieprasīt nepareizu, neprecīzu vai nepilnīgu datu labošanu. Ja parādnieks uzskata, ka SIA EASY DEBT SERVICE apstrādātie dati ir neprecīzi vai nepareizi, parādniekam ir tiesības pieprasīt šīs informācijas maiņu, precizēšanu vai labošanu.
 • Pieprasīt savu personas datu dzēšanu. Noteiktos apstākļos, kurus nosaka tiesību akti (ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, zudis datu apstrādes pamatojums utt.), parādniekiem ir tiesības pieprasīt, lai SIA EASY DEBT SERVICE dzēš viņu personas datus.
 • Pieprasīt ierobežot personas datu apstrādi. Noteiktos apstākļos, kurus nosaka tiesību akti (ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, parādnieks apstrīd datu pareizību, iebilst pret datu apstrādi, pamatojoties uz SIA EASY DEBT SERVICE likumīgām interesēm, utt.), parādniekam ir tiesības pieprasīt, lai SIA EASY DEBT SERVICE ierobežo viņa datu apstrādi.
 • Pieprasīt savu personas datu nodošanu citam pārvaldītājam vai ērtā veidā tos sniegt tieši parādniekam. Parādniekiem ir tiesības pieprasīt datu, kurus SIA EASY DEBT SERVICE apstrādā ar parādnieka piekrišanu un kuru apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem, nodošanu citam datu pārvaldītājam.
 • Tiesības nepiekrist personas datu apstrādei, ja personas datu apstrādes pamatā ir likumīga interese, izņemot gadījumus, kad šādai apstrādei ir likumīgi iemesli vai ar mērķi iesniegt, izpildīt vai aizstāvēt juridiskas prasības.
 • Gadījumos, kad parādnieka personas dati tiktu apstrādāti, pamatojoties uz atsevišķu piekrišanu, parādniekam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu viņa personas datu apstrādei.. Šajā gadījumā apstrāde, pamatojoties uz parādnieka piekrišanu, tiks pārtraukta.

Lai izmantotu datu subjekta tiesības, kā arī ja rodas citi jautājumi, kas saistīti ar jūsu personas datu aizsardzību, rakstiski (piemēram, e-pastā) sazinieties ar datu pārvaldītāju SIA EASY DEBT SERVICE, izmantojot šajā dokumentā minēto kontaktinformāciju.

Ja uzskatāt, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi vai ka ir pārkāptas jūsu tiesības saistībā ar personas datu apstrādi, jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā un iesniegt sūdzību. Tomēr visos gadījumos pirms sūdzības iesniegšanas uzraudzības iestādē ieteicams vispirms sazināties ar datu pārvaldītāju SIA EASY DEBT SERVICE, lai rastu labāko problēmas risinājumu.

Patērētāju sūdzību izskatīšanas kārtības noteikumi

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta

 2013.gada 29.janvāra noteikumu Nr.64

„Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju

 licencēšanas kārtība” 9.5. punktu

un Parādu ārpustiesas atgūšanas likumu 

Šie noteikumi nosaka kārtību, kāda SIA „EASY DEBT SERVICE”, reģistrācijas numurs: 40203246040, juridiskā adrese: Elizabetes iela 63 – 2, Rīga, turpmāk tekstā saukta Sabiedrība, saņem, izskata un sniedz atbildi uz patērētāju sūdzībām, ievērojot Patērētāju tiesību aizsardzības likuma prasības.

1. Sūdzības iesniegšana

1.1. Patērētājam ir tiesības:

1.1.1. iesniegt sūdzību par SIA “EASY DEBT SERVICE” darbību vai personālu, Sabiedrības pakalpojumiem;

1.1.2. saskaņā ar Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma nosacījumiem, izteikt pamatotus rakstveida iebildumus pret parāda esamību, tā apmēru un samaksas termiņu, paredzot, ka iebildumu izteikšanai tiek atvēlēta ne mazāk kā 21 diena no paziņojuma saņemšanas dienas.

1.2. Patērētājs, sūdzību SIA “EASY DEBT SERVICE” var iesniegt rakstveidā vai elektroniski, izmantojot zemāk norādīto Sabiedrības e-pasta adresi. Rakstveidā noformēto sūdzību iesniedz Patērētājs (Patērētāja pilnvarotā persona) personiski vai ar pasta starpniecību. Ja sūdzību paraksta patērētāja (pieteicēja) pārstāvis, prasījuma pieteikumam pievieno pilnvaru, kas apliecina pārstāvības tiesības.

1.3. Sūdzību Patērētājs, var iesniegt rakstveidā Sabiedrībai:

- Pa e-pastu: skola@easydebtservice.com (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu);

- Pa pastu: Elizabetes 63-2, Rīga, LV-1010.

1.4. Sabiedrība pieņem izskatīšanai sūdzības tikai latviešu valodā.

1.5. Sabiedrība neizskata anonīmas sūdzības vai priekšlikumus, kurās nav norādīts vai identificējams tās iesniedzējs.

1.6. Patērētājs rakstiski iesniegtajā sūdzībā (prasījuma pieteikuma) norāda:

1.6.1. Sabiedrības nosaukumu un juridisko adresi;

1.6.2. patērētāja (sūdzības / prasījuma pieteicēja) vārdu, uzvārdu un dzīvesvietas adresi, e-pasta adresi, ja piekrīt saņemt atbildi uz sūdzību e-pastā;

1.6.3. iebildumus pret parāda esamību, tā apmēru un samaksas termiņu, neatbilstību līguma noteikumiem;

1.6.4. sūdzībai pievienotos dokumentus vai dokumentu kopijas;

1.6.5. sūdzības (prasījuma pieteikuma) iesniegšanas datumu.

1.7. Sabiedrība katru saņemto sūdzību reģistrē ienākošo dokumentu elektroniskajā reģistrā, norādot saņemtā dokumenta reģistrācijas kārtas numuru, saņemšanas datumu, sūdzības iesniedzēju (vārds, uzvārds), dokumenta nosūtīšanas datumu, īsu sūdzības satura izklāstu (vai elektronisks sūdzības pielikums).

1.8. Pēc Patērētāja sūdzības saņemšanas SIA “EASY DEBT SERVICE” izskata sūdzību un, ja nepieciešams, pieprasa no Patērētāja papildus informāciju un/vai dokumentus par sūdzībā norādītajiem faktiem un apstākļiem.

1.9. SIA “EASY DEBT SERVICE” iesniegtās Patērētāju sūdzības izskata iespējami īsākā laikā. Iesniegtās sūdzības (iesniegtas personīgi vai elektroniski pa Sabiedrības e-pastu), tiek izskatītas 10 (desmit) darba dienu laikā, no sūdzības saņemšanas dienas Sabiedrībā. Sabiedrība sniedz rakstisku atbildi Patērētājam, izmantojot tādus pašus sakaru līdzekļus (pasts vai e–pasts), kādā sūdzība tika saņemta Sabiedrībā, ja Patērētājs nav norādījis citu sev vēlamo atbildes saņemšanas veidu. Sabiedrība katru savu atbildi uz patērētāja sūdzību reģistrē izejošo dokumentu elektroniskajā reģistrā, norādot nosūtītā dokumenta nosūtīšanas datumu, informāciju par dokumenta adresātu (vārds, uzvārds).

1.10. Ja SIA “EASY DEBT SERVICE” ir nepieciešams ilgāks laiks vispusīgai Patērētāja sūdzībā norādīto faktu un apstākļu noskaidrošanai un izpētei, kā rezultātā Sabiedrībai nav iespējams ievērot augstāk noteiktos termiņus, Sabiedrība sūdzības izskatīšanas termiņu pagarina uz laiku, ne ilgāku par 10 (desmit) darba dienām no sūdzības saņemšanas dienas, par to nosūtot Patērētājam rakstisku paziņojumu, izmantojot tādus pašus sakaru līdzekļus (pasts vai e–pasts), kādā sūdzība tika saņemta Sabiedrībā, ja Patērētājs nav norādījis citu sev vēlamo atbildes saņemšanas veidu.

1.11. SIA “EASY DEBT SERVICE” veic visus iespējamos pasākumus strīda starp Sabiedrību un Patērētāju atrisināšanai pārrunu ceļā. Ja sūdzības izskatīšanas laikā SIA “EASY DEBT SERVICE” konstatē, ka tā ir pilnīgi vai daļēji pamatota, tad Sabiedrība veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nekavējoties – saprātīgā termiņā daļēji vai pilnībā izpildītu Patērētāja sūdzībā norādītās prasības un novērstu konstatētos trūkumus vai nepilnības.

1.12. SIA “EASY DEBT SERVICE” bez sūdzības/iesnieguma iesniedzēja piekrišanas neizpauž informāciju, kas atklāj viņa identitāti, izņemot gadījumu, kad Sabiedrībai saskaņā ar likumu šāda informācija ir jāizpauž.

2. Strīdu izskatīšanas kārtība

2.1. Ja Patērētājs pamatoti nav apmierināts ar Sabiedrības sniegto atbildi sūdzības sakarā, tad Patērētājam ir tiesības:

2.1.1. iesniegt sūdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centram. Kārtību kādā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs izskata sūdzību, pieņem lēmumus un šo lēmumu pārsūdzēšanas kārtību nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums;

2.1.2. celt prasību saistībā ar sūdzību LR tiesā pēc piekritības.

Cits
EDS INVEST
EDS INVEST 2
EDS INVEST 3
EDS INVEST 5
EDS Estonia OÜ